Dom Dziecka w Żyznowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

O nas

System rodzinkowy.


Od początku powstania Domu Dziecka w Żyznowie dbano nie tylko o warunki materialne ale poszukiwano skutecznych metod i form pracy, które przybliżyłoby życie w DDz do życia w rodzinie. Przybliżenia nie zastąpienie bo tego uczynić się nie da. Rodzina bowiem to grupa mała. DDz zbiorowość duża. Rodzina to środowisko naturalne. DDz - sztuczne. Jednak w dużej mierze od pracującej kadry pedagogicznej zależy na ile zdoła się przybliżyć warunki DDz do rodzinnych. W dążeniu do tego struktura grupy wychowawczej w naszej placówce przeszła proces przemiany. W 1981 roku wprowadzono koedukację. Dzieci były podzielone na trzy grupy wiekowe, potem utworzono grupy rozwojowe. Duże sale zamieniono na 2-4 osobowe pokoiki dziecięce. Zamieszkały w nich rodzeństwa. Od 1993r. istnieją w DDz grupy typu rodzynkowego, czyli tzw. rodzinki złożone z naturalnych rodzeństw. Każda rodzinka ma swój pokój. Wystrój pokoju dzieci planują z wychowawcą opiekunem rodzinki. Mieszkają jak lubią. Grupa rodzinkowa jest najbardziej zbliżona do struktury rodziny. Ten system w dużym stopniu zaspokaja potrzebę więzi. Starsze dzieci w rodzeństwie czują się odpowiedzialne za młodsze. Interesują się wzajemnie swoimi problemami. Wzmacnia się również więź między rodzeństwem. Wychowawca - opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za powierzone mu dzieci i zaspokajanie ich potrzeb. W rodzinkach organizuje się też czas wolny dla siebie. Rodzinka przygotowuje urodziny, piecze tort, kupuje prezent. Praca w rodzinkach ma również na celu przygotowanie do usamodzielnienia i pełnienia ról członków rodziny. Kontakt z wychowankiem nie kończy się z chwilą odejścia z placówki. Jest on nadal utrzymywany. Pomaga w tym więź jaka tworzy się w rodzince. Niektórzy wychowawcy nadal uczestniczą w życiu swoich usamodzielnionych wychowanków. Odwiedzają się wzajemnie. Są zapraszani przez swoich byłych wychowanków na śluby, chrzciny dzieci itp. Grupy rodzynkowe utworzone w nowym domu dają możliwości oddziaływania typowo rodzinnego. Obecnie mamy 10 rodzinek.

 

Organizacja wewnętrzna DDz w Żyznowie
Strukturę organizacyjną Domu Dziecka tworzą wychowankowie, wychowawcy, personel pomocniczy, baza materialna i lokalowa. Cały proces wychowawczy i opiekuńczy odbywa się między zadaniami jakie pełni placówka. Oparty jest na określonych zasadach i normach zawartych w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym DDz oraz planach pracy. Dom Dziecka w Żyznowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Strzyżowskiego. Bezpośrednio podlega Zarządowi Powiatu w Strzyżowie. Kieruje nim Dyrektor.

 

Dom Dziecka w Żyznowie działa na podstawie:

 

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.)
  3. Ustawy z dnia 2727 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201)

 

Dom Dziecka w Żyznowie jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Mieszkają w nim dzieci w wieku od 3-ch do 18-tu lat. Przeznaczona jest dla 30-tu wychowanków. Pracę opiekuńczo-wychowawcza prowadzą wychowawczy opiekunowie rodzinek, którzy posiadają pełne kwalifikacje i duże doświadczenie. Jest zatrudnionych 10 pracowników pedagogicznych (dyrektor, pedagog, 8-u wychowawców) oraz 3-ch wychowawców zatrudnionych na zasadach Kodeksu Pracy.